Adatkezelési tájékoztató

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Dán-Csala Judit, egyéni vállalkozó

 a továbbiakban Adatkezelő

által a www.yourenglishsteps.com, www.yourenglishsteps.hu, www.hurraangol.hu és www.hurráangol.hu internetes oldalakon (továbbiakban: Weboldalakon) valamint az ott hirdetett szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos tevékenységek során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 

Adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.yourenglishsteps.com/adatkezeles

 

Az Adatkezelő mindenkor fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, aktualizálására. A tájékoztató módosításai a Weboldalakon történő közzététellel lépnek hatályba. Adatkezelő az esetleges változásokról a Weboldalakon történő közzététellel értesíti az érintetteket.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. ápr. 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; (a weboldalakra kihelyezett űrlap, kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, sütikezelés, látogatottsági statisztika, konverziómérés, facebook üzleti oldal üzemeltetése, üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelés, hírlevél, számlázással kapcsolatos adatkezelés);

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV);

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (reklámot is tartalmazó hírlevél, reklámtevékenység);

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv.; valamint

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.  (számlázással kapcsolatos adatkezelés).

 

Az adatkezelés elvei

 

Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A szükséges személyes adatokat Adatkezelő az Érintettek hozzájárulása alapján kezeli.

Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl (adattakarékosság).

A személyes adatokat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt vállalkozás által biztosított tárhelyén, a székhelyén található asztali számítógépén, illetőleg saját személyes mobiltelefonján és adathordozó eszközein tárolja. Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megfelelő védelméről és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozásáról. Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat – a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes, a jelen Tájékoztatóban hivatkozott esetekben, a külső szolgáltatókon kívül – harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintettek beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti Érintettek elérhető személyes adatait.

Adatkezelő rendszere, ill. a Weboldalak Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthetnek, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintettek által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az adatkezelés jogalapja a legtöbb esetben az Érintettek hozzájárulása; továbbá jogalap a jogi kötelezettség teljesítése (a számlázás miatt), a szerződés teljesítése, valamint a jogos érdek (csalások megelőzése, direkt marketing).

Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az Érintetteket, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintettek jogos érdekét nem sérti.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős.

 

Az adatkezelés különböző előfordulásai, típusai

 

Kapcsolatfelvételi űrlaphoz köthető adatkezelés

www.yourenglishsteps.com oldal „Kapcsolat” menüpontja alatt található egy kapcsolatfelvételi űrlap, melyen keresztül kényelmesen, közvetlenül a honlapról lehet felvenni a kapcsolatot Adatkezelővel. Az itt elküldött üzenet nem jelent automatikus feliratkozást Adatkezelő hírlevelére.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
név

kényelmes kapcsolatfelvételi lehetőség;

megfelelő megszólítás lehetősége

Érintettek önkéntes hozzájárulása

Ha nem alakul ki üzleti kapcsolat Adatkezelő és Érintett között, a megadott adatokat Adatkezelő törli a rendszeres adat-felülvizsgálati munkálatai során, amelyet legalább hat havonta egyszer elvégez.

Ha üzleti kapcsolat alakul ki Adatkezelő és Érintett között, a munkakapcsolat gördülékenységének biztosítása érdekében a személyes adatokat Adatkezelő elmenti. A továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeli a megadott személyes adatokat.

e-mail cím

kényelmes kapcsolatfelvételi lehetőség;

válaszlehetőség

 

Hozzájárulás visszavonása

Érintettek hozzájárulása visszavonható a  címre küldött üzenetben. Ebben az esetben Adatkezelő egy munkanapon belül törli Érintett kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatait, amelyekről másolatot nem tart meg. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

 

A nyilvános, elektronikus levelezési címen történő, Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvételhez köthető adatkezelés

Ha kapcsolatfelvételi célból az Érintettek közvetlenül a küldenek üzenetet, vagy bármely e-mail címre, amelyet Adatkezelő használ és már Érintettek tudomására hozta, az alábbiak szerint történik az adatkezelés.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
név

kényelmes kapcsolatfelvételi lehetőség – kommunikáció;

megfelelő megszólítás lehetősége

Érintettek önkéntes hozzájárulása

Ha nem alakul ki üzleti kapcsolat Adatkezelő és Érintett között, a megadott adatokat az elektronikus levéllel együtt Adatkezelő törli a rendszeres adat-felülvizsgálati munkálatai során, amelyet legalább hat havonta egyszer elvégez.

Ha üzleti kapcsolat alakul ki Adatkezelő és Érintett között, a munkakapcsolat gördülékenységének biztosítása érdekében a személyes adatokat Adatkezelő elmenti. A továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeli a megadott személyes adatokat.

e-mail cím

kényelmes kapcsolatfelvételi lehetőség – kommunikáció;

válaszlehetőség

egyéb személyes adat, melyet az üzenetben Érintett elhelyez (pl. foglalkozása; telefonszáma; fényképe az aláírásnál) kényelmes kapcsolatfelvételi lehetőség – kommunikáció

 

Hozzájárulás visszavonása

Érintettek hozzájárulása visszavonható a címre küldött üzenetben. Ebben az esetben Adatkezelő egy munkanapon belül törli Érintett által küldött e-mailt és az ott megadott adatait, amelyekről másolatot nem tart meg. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

 

A nyilvános telefonszám tárcsázásával történő, Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvételhez köthető adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
név

kommunikáció;

megfelelő megszólítás lehetősége

Érintettek önkéntes hozzájárulása

Ha nem alakul ki üzleti kapcsolat Adatkezelő és Érintett között, a telefonszámot és a megadott adatokat Adatkezelő nem menti el a telefonjába. A híváslista magától törlődik a készüléken, 14 napig tárolódnak a beérkező, kimenő és nem fogadott hívások.

Ha üzleti kapcsolat alakul ki Adatkezelő és Érintett között, a munkakapcsolat gördülékenységének biztosítása érdekében a telefonszámot és Érintett által megadott egyéb személyes adatokat Adatkezelő elmenti. A továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeli a megadott személyes adatokat.

telefonszám

szükséges adat (Adatkezelő a kijelzőn nem megjelenő telefonszámról nem fogad hívást);

kommunikáció;

visszahívás lehetősége

e-mail cím

kényelmes kapcsolatfelvételi lehetőség – kommunikáció;

további információ küldésének lehetősége

egyéb személyes adat, melyet az üzenetben Érintett elhelyez (pl. foglalkozása; telefonszáma; fényképe az aláírásnál)

 

Hozzájárulás visszavonása

Érintettek hozzájárulása visszavonható a  címre küldött üzenetben. Ebben az esetben Adatkezelő egy munkanapon belül törli Érintett telefonszámát a készülékéről, és törli Érintett esetleg már megadott személyes adatait is, amelyekről másolatot nem tart meg. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

 

Számlázási kötelezettség teljesítéséhez köthető adatkezelés

Jelen Tájékoztatóban is hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő köteles számlát kibocsátani a (belföldön és ellenérték fejében) teljesített szolgáltatásnyújtásáról a szolgáltatás igénybevevője (Érintett) részére, kivéve bizonyos összeghatár alatt, amennyiben Érintett az ügylet ellenértékét készpénzzel téríti meg, és számla kibocsátását nem kéri. Tehát átutalással történő fizetés esetén, bizonyos értékhatár felett, ill. Érintett kérésére Adatkezelő köteles számlát kiállítani a szolgáltatás ellenértékéről. Adatkezelő a számláit elektronikusan állítja ki. Ebből kifolyólag a következő módon történik az adatkezelés.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
számlázási név szabályos számla kiállításához szükséges adat jogi kötelezettség Jogszabály írja elő a tárolás időtartamát (egyéni vállalkozók számára a számla kiállítás évében (tárgyév), plusz még öt évig meg kell őrizni a számlával összefüggő adatokat).
számlázási cím
e-mail cím szabályos elektronikus számla kiállításához és a számla Érintetthez történő eljuttatásához szükséges adat

 

Szolgáltatás ellenértékének banki átutalással történő kifizetéséhez köthető adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
név

az utalás beazonosíthatósága érdekében szükséges adat;

a bankszámlakivonat tartalmazza

jogi kötelezettség, a banki szolgáltatások működésével összefüggésben Jogszabály írja elő a tárolás időtartamát (egyéni vállalkozók számára a számla kiállítás évében (tárgyév), plusz még öt évig meg kell őrizni a számlával összefüggő adatokat).
bankszámlaszám a bankszámlakivonat tartalmazza

 

Szolgáltatások teljesítéséhez köthető adatkezelés

Adatkezelő nyelvoktatási és idegen nyelvekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatásai során törekszik a legmagasabb minőséget nyújtani. Ehhez különféle adatokra lehet szükség, a szolgáltatás természetéből adódóan.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
név

kommunikáció;

megfelelő megszólítás lehetősége

Érintettek önkéntes hozzájárulása; szerződéses jogalap Adatkezelő és Érintett közötti üzleti-, vagy munkakapcsolat fennállásától függően. A kapcsolat megszűnésétől számított legalább öt évig Adatkezelő őrzi és kezeli a megadott személyes adatokat.
telefonszám

szükséges adat (Adatkezelő a kijelzőn nem megjelenő telefonszámról nem fogad hívást);

kommunikáció;

visszahívás lehetősége

e-mail cím

kommunikáció;

további információ küldésének lehetősége

egyéb személyes adatok, melyeket Érintett közöl (pl. Skype címe vagy más elérhetősége; foglalkozása; fényképe; családi állapota; nyelvtanulásával és nyelvtudásával kapcsolatos információk stb.)

a megrendelt szolgáltatás megfelelő (magas) színvonalú teljesítése;

kommunikáció

 

Hozzájárulás visszavonása

Érintett hozzájárulása visszavonható a címre küldött üzenetben. Ebben az esetben Adatkezelő egy munkanapon belül törli Érintett megadott személyes adatait, amelyekről másolatot nem tart meg. Ez egyben az üzleti- vagy munkakapcsolat megszűnését is jelenti. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

 

Blogbejegyzéshez történő hozzászóláshoz köthető adatkezelés

Adatkezelő Weboldalakon lehetővé teheti a bejegyzésekhez történő hozzászólást. Ennek célja az adott témában beszélgetés indítása a blogot olvasók bevonásával. A hozzászóláshoz regisztráció szükséges. Spam ellenőrzés céljából a kommenteket szűrő alkalmazás működhet.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
név regisztrációhoz szükséges Érintettek önkéntes hozzájárulása Hozzájárulás visszavonásáig
e-mail cím
blog komment önkéntes véleménynyilvánítás, mely segítségével beszélgetés alakulhat ki a blogot olvasók és Adatkezelő, ill. a blog szerzője között

 

Hozzájárulás visszavonása

Érintett hozzájárulása visszavonható a címre küldött üzenetben. Ebben az esetben Adatkezelő egy munkanapon belül törli Érintett megadott személyes adatait és kommentjét, amelyekről másolatot nem tart meg. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

 

Üzleti Facebook oldal használatához köthető adatkezelés

Adatkezelő rendelkezik Facebook üzleti oldallal (@YourEnglishSteps). Érintettek kedvelhetik (like) és értékelhetik az oldalt, nyilvánosan megoszthatják egyes az bejegyzéseket, vagy hozzászólhatnak azokhoz. Ugyanez vonatkozik a Facebook-on Adatkezelő által fizetett hirdetésekre, ill. egy-egy kiemelt bejegyzésre is. Adatkezelőnek Érintettek ilyen jellegű aktivitása esetén Érintettek bizonyos személyes adatai tudomására jutnak. A következő módon történik az adatkezelés ebben az esetben.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
név Facebook felületén Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése, szakmai anyagok és információk megosztása széles körben, gyors hírek közzététele Érintettek önkéntes hozzájárulása

Adatkezelő a Facebook felületén csupán adminisztrátor; Érintett rendelkezik alapvetően mindenről, ezért amíg Érintett vissza nem vonja az oldal kedvelését, vagy amíg Adatkezelő meg nem szünteti az oldalt, addig látható Érintett neve az oldalt kedvelők között.

Az oldal szellemiségével össze nem egyeztethető, rosszindulatú, mások számára bántó megjegyzések esetén Adatkezelő moderálás útján vet véget az adatkezelésnek.

nyilvános profil

 

Hozzájárulás visszavonása

Érintett hozzájárulása visszavonható a Facebook „Mégsem tetszik ez az oldal” gombjára történő kattintással! Érintett saját hozzászólásait, nyilvános megosztásait bármikor törölheti. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

 

Hírlevélhez köthető adatkezelés lehetősége

A Weboldalakon működhet hírlevélre történő feliratkozási lehetőség. Adatkezelő a vállalkozásának híreiről, újdonságairól, akcióiról és ajánlatairól hírlevelet küldhet annak, aki ehhez hozzájárult a hírlevélre történő feliratkozással. A hírlevelek tartalmazzák a vállalkozás nevét és elérhetőségét, ezért reklámnak minősülnek.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
név

kommunikáció;

megfelelő megszólítás lehetősége

Érintettek önkéntes hozzájárulása Adatkezelő leiratkozásig őrzi Érintettek adatait
e-mail cím

kényelmes kapcsolatfelvételi lehetőség – kommunikáció;

direkt marketing üzenetek, ajánlatok, hírek, újdonságok és akciók eljuttatása

 

Hozzájárulás visszavonása

A hírlevél végén található leiratkozási linkre kattintva, vagy a címre küldött üzenetben.

 

 

 

 

Sütikhez (Cookie-khoz) köthető adatkezelés a honlapon

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet meglátogatunk. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az Adatkezelő által használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat helyez el Érintett számítógépén. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint Érintett értesítést is kap, amikor először az oldalra látogat, és Adatkezelő Érintett jóváhagyását kéri ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, Érintett látogatásai alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ Adatkezelőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról Érintett ezen az oldalon kaphat tájékoztatást.

A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 14 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

A http://www.yourenglishsteps.com weboldalra látogatóként Érintetteknek ajánlott engedélyezni a Google Analytics program használatát, egyben hozzájárulni viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a program által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics használata teljes mértékben megfelel az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google ezen oldalán.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k: Ezen cookie-k célja, hogy Érintettek maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a http://www.yourenglishsteps.com weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen cookie-k érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a cookie-k e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

Érintetteknek lehetőségük van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.

Ha Érintett a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját böngészőben teheti meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állítható be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépen.

Ha Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásairól, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha Érintett telepítette a letiltó böngészőbővítményt, Érintett a tartalmi kísérletekben sem vesz részt.

Ha Érintett le szeretné tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, a Google Analytics letiltó oldalát keresheti fel, és telepítheti a bővítményt böngészőjéhez.

Amennyiben Érintett meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatását az analitikához, ezt a bővítményt lehet használni (bármely böngészőre elérhető). A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért az adott böngészőhöz tartozó súgót lehet megtekinteni.

A Google olyan cookie-kat is használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha Érintett nem szeretné, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg neki, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre szabását.

Ha Érintett előzőleg cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste a facebook.com oldalt –, a böngésző adatokat küld ezzel a cookie-val kapcsolatban, amikor a “Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint ez a weboldal) felkeresi. Erről bővebb információ itt található.

Weboldalakon marketing célokból Adatkezelő Facebook konverziómérő pixelt is használhat, melynek elfogadásához szintén Érintett hozzájárulását kéri, amikor először látogat az oldalra. Az ezzel kapcsolatos adatok szintén a Facebook-hoz kerülnek. Bővebb információ a Facebook sütikről ezen az oldalon található.

A Weboldalakon elhelyezett megosztás gombok (Facebook) és esetleges beágyazott tartalmak (pl. YouTube videó) is sütit helyezhetnek el Érintett gépén.

Ma már nagyon egyszerű kikapcsolni a saját böngészőben a sütiket. A Google Chrome rendszerében a honlap neve melletti lakatra vagy kis bekarikázott i betűre kattintva (bal oldalon). Legördül egy sáv, amelyben látható egy teasüteményre hasonlító ikon. Ezt megnyitva nyomon követhető, hogy melyik oldal, milyen sütit telepít a gépre és egyesével ki lehet iktatni őket.

Mobilon keresztül szintén ki lehet iktatni a sütiket, pl. Safariban a Beállítások, Safari, Összes süti blokkolása parancsokra kattintva.

Összefoglalva: Adatkezelő nem gyűjt Érintettekről személyes adatot sütiken keresztül, azokat más rendszerek teszik, ezekkel kapcsolatban azonban Érintettek szabadon rendelkezhetnek és dönthetnek úgy, hogy nem engedélyezik vagy kikapcsolják.

 

Adatfeldolgozók

Adatkezelőn (és leendő munkatársain) kívül a következő cégek ismerhetik meg a személyes adatokat

A Weboldalak szolgáltatásainak biztosítása során az Adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veheti igénybe:

 

Tárhelyszolgáltató:
Servergarden Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-186097

Székhely: Budapest 1023 Lajos utca 28-32

Telefon: +36-1-432-3133

e-mail: info@servergarden.hu 

Adatvédelmi Szabályzat: https://www.servergarden.hu/wp-content/uploads/2019/10/SGN_Adatvedelmi_Szabalyzat-2019.01.20-web.pdf 

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines e-mail címre érkező e-mailek továbbítása.)

 

E-mailek fogadása és küldése: 

Servergarden Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-186097

Székhely: Budapest 1023 Lajos utca 28-32

Telefon: +36-1-432-3133

e-mail: info@servergarden.hu 

Adatvédelmi Szabályzat: https://www.servergarden.hu/wp-content/uploads/2019/10/SGN_Adatvedelmi_Szabalyzat-2019.01.20-web.pdf 

 

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy

és https://privacy.google.com/businesses/

 

Számlázás: 
Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Email: info@szamlazz.hu
Tel: +36-30-35-44-789 (automata tájékoztatás)
(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem

 

Online adatszolgáltatás (számlázó – számlázz.hu):

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

Cím: 1132 Budapest, Váci út 48/c-d.

Tel: +36 (1) 412-5400 NAV infóvonal: 1819

Weboldal: https://www.nav.gov.hu/

Adatvédelmi tájékoztató: http://nav.gov.hu/nav/adatvedelem/adatvedelem.html

Tárolt adatok: számlán szereplő adatok, számla tételek, számla részletes adatai.

 

Marketingszoftver, ill. hírlevél: 

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

Data Protection Officer dpo@mailchimp.com

Privacy Officer privacy@mailchimp.com

Adatkezelési tájékoztató: https://mailchimp.com/legal/privacy/

(Hozzáférés a feliratkozó nevéhez, e-mail címéhez.)

 

Célzott reklám megjelenítés:

Facebook Inc.

Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Telefon: +1 650-543-4800

E-mail: N/A

Weboldal: https://www.facebook.com/

Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).

Műveletek: célzott reklámok megjelenítése (retargeting).

 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére Adatkezelő nem továbbít személyes adatot.

 

Érintettek jogai

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az adatkezelés érintettje kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

Helyesbítéshez való jog

Az adatkezelés érintettje jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését kérni.

Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Az adatkezelés érintettje jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. Törlési kérelemnek minősül a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása.

Személyes adatot Adatkezelő alapvetően nem hoz nyilvánosságra, de elképzelhető, hogy előfordul, ha pl. Érintett névvel és vagy fényképpel ad véleményt Adatkezelő vállalkozásáról vagy szolgáltatásáról, vagy Adatkezelő nyilvánosságra hoz (pl. honlapján vagy Facebook oldalán) egy közös fotót, esetleg videót a közös munkáról. Ezen esetekben, ha Érintett később élni szeretne az elfeledtetéshez való jogával, Adatkezelő megteszi az észszerűen elvárható intézkedéseket, hogy ezt biztosítsa.

Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha Érintett úgy gondolja, Adatkezelő nem kezeli pontosan a személyes adatait, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzák a kérdést.

Előfordulhat, hogy Adatkezelő törölni szeretne egy adatot, de Érintettnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérheti az Érintett, hogy Adatkezelő törlés helyett korlátozza a személyes adatok kezelését, azaz tartogassa még kicsit.

Ezekben az esetekben Adatkezelőnek csak tárolnia szabad az adatokat.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Érintettek tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelés. Ez csak üzleti partnerek kapcsolattartási adatai esetén fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az adatkezelés jogalapja.

Adathordozhatóság

Az adatkezelés Érintettje jogosult adatai elhordozását kérni, mely keretében Adatkezelő számítógépen olvasható formátumban továbbítja az általa kezelt személyes adatokat az Érintett vagy az általa megjelölt adatkezelő számára. Érintett ezt csak akkor kérheti, ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.

 

Érintettek jogérvényesítési lehetőségei

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan Érintettek bármikor felvilágosítást kérhetnek a címre küldött emailben, vagy Adatkezelő levelezési címére küldött levélben (levelezési cím: 1138 Budapest, Szekszárdi u. 17.) Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz, hogy a hozzá eljutott felvilágosítási kérésnek mielőbb eleget tegyen, valamint az esetleges panaszt megvizsgálja és az adatkezelési gyakorlatát – jogos panasz esetén – felülvizsgálja, ill. javítsa.

Az adatkezelés Érintettje az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Az Érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése

A Tájékoztatót Adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális Tájékoztatóról Érintettek a http://www.yourenglishsteps.com/adatkezeles oldalon tájékozódhatnak.