Általános Szerződési Feltételek

YES PoDCLUB

utolsó módosítás: 2019.05.09.

 

  

 1. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesülése

1.1. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Dán-Csala Judit egyéni vállalkozó (székhely: 1138 Budapest, Szekszárdi u. 17.; Nyilvántartási szám: 52555532; Adószám: 70787177-1-41, a továbbiakban: Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő nyelvtanuló (a továbbiakban: Nyelvtanuló) közötti nyelvoktatási jogviszonyban érvényesülő szerződéses feltételeket tartalmazza. (Szolgáltató és Nyelvtanuló a továbbiakban együttesen: „Felek”).

1.2. A nyelvoktatási szolgáltatás igénybevételének előfeltétele az ÁSZF feltételeinek a Nyelvtanuló által történő elfogadása. A Nyelvtanuló az ÁSZF-ben foglaltakat a jelentkezési űrlap kitöltésével és beküldésével elfogadja és tudomásul veszi, hogy a megadott személyes adatai bekerülnek Szolgáltató adatbázisába.

 

 1. A nyelvoktatási szolgáltatás tartalma

2.1. YES PodClub – közösségi angol nyelvfejlesztési lehetőség, klub jelleggel, podcastok segítségével, online és offline kapcsolattartással, online írásbeli és offline szóbeli kommunikációval, nyelvtanári vezetéssel, melynek feltételeit Szolgáltató az általa üzemeltetett www.yourenglishsteps.com és www.yourenglishsteps.hu címen működő weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül hirdeti meg.

2.2. Szolgáltató – a YES PodClub-ot Dán-Csala Judit egyéni vállalkozó, diplomás angol nyelvtanár szervezi és vezeti.

2.3. Tanár – Dán-Csala Judit, angol nyelvtanári egyetemi diplomával és tanítási tapasztalattal rendelkező oktató.

2.4. Nyelvtanuló – aki a jelentkezési folyamat lépéseit teljesíti.

 

 1. A szolgáltatási jogviszony létrejötte

3.1. A YES PodClub jelentkezés első lépése a Weboldalon linkelt vagy ott látható Jelentkezési űrlap beküldése. A Nyelvtanuló a YES PodClub elektronikus jelentkezési űrlapjának beküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket megértette, tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Nyelvtanuló a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a YES PodClub-ba nem jelentkezhet, és a klubban nem vehet részt.

3.2. A Szolgáltató és Nyelvtanuló között a jogviszony a jelentkezés Szolgáltató által, e-mailben küldött írásos visszaigazolásával jön létre. Ezt a levelet a jelentkezési űrlap beküldése után Szolgáltató a Nyelvtanuló által megadott e-mail címre küldi el. A jogviszonyra a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak.

3.3. A jelentkezési folyamat további lépései:

 • a YES PodClub-ban való aktív részvétel az első, ingyenes hónapban;
 • a szolgáltatás (a YES PodClub-ban való részvétel) 2. havi díjának a fizetési határidőre történő befizetése. A fizetési határidőt Szolgáltató – a YES PodClub indulásától függően – legalább 5 munkanappal előre írásban jelzi Nyelvtanulónak. Amennyiben eltérő fizetési határidő nincs megszabva, úgy a fizetés a jelentkezés Szolgáltató által, e-mailen küldött írásos visszaigazolásának napjától számított 1 hónap múlva esedékes. A szolgáltatás díjának befizetése egy összegben, banki átutalással történik.

3.4. A jelentkezési folyamat akkor tekinthető befejezettnek, ha a Nyelvtanuló a jelentkezési folyamat mindhárom lépését (jelentkezési űrlap beküldése, egy havi aktív PodClub tagság ingyenesen, a 2. havi részvételi díj (tagsági díj) befizetése) maradéktalanul, határidőre teljesítette.

 

 1. A szolgáltatási jogviszony megszűnése

A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemélyek esetén azok halálával;
 • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel);
 • Felek közös megegyezésével;
 • felmondással;
 • a 14 napos elállási jog gyakorlásával.

 

 1. Elállás

A jelentkezés beküldése utáni 14. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani (elállási jog).

 

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

6.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a tőle telhető legmagasabb színvonalú angol nyelvi szolgáltatást szervez a Weboldalon hirdetett időpontban és feltételekkel.

6.2. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett szolgáltatás témájának, időpontjának, valamint a Tanár személyének az egyoldalú módosítására – ideértve az egyes meghirdetett offline találkozók törlésének lehetőségét is. A YES PodClub esetleges megszűnéséről vagy szüneteltetéséről Szolgáltató köteles a Nyelvtanulót legalább három munkanappal az érintett esemény időpontját megelőzően értesíteni.

6.3. A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

6.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a 12. pontban meghatározott díjszabást megváltoztassa. Az aktuális árakról és díjakról a Weboldalon lehet tájékozódni. A YES PodClub részvételi díj (tagsági díj) változását a Szolgáltató a Weboldalon közölt információk módosításával, valamint a jelen ÁSZF módosításával és a Weboldalra való feltöltéssel hajtja végre. Az új díjszabás az ÁSZF módosításának hatályba lépésével válik hatályossá. A Nyelvtanuló adott havi YES PodClub tagságára mindig az adott hónapot megelőző hónap első napján hatályos díjszabás vonatkozik.

6.5. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a YES PodClub részvételi díjából. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a Weboldalon tájékoztatást nyújtani.

6.6. A Szolgáltató jogosult bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott tanulóknak vagy tanulói csoportoknak biztosítani, és ezen kedvezményekről nem köteles a Weboldalon felvilágosítást nyújtani.

6.7. A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy az ÁSZF szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződési feltételek módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

 

 1. A Nyelvtanuló jogai és kötelezettségei

7.1. A Nyelvtanuló az első ingyenes hónapon túl jogosult részt venni és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére a YES PodClub-ban abban a hónapban, amelyre vonatkozóan a részvételi díjat (tagsági díjat) határidőre befizette. A Nyelvtanuló jogosult a YES PodClub-ban megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

7.2. A Nyelvtanuló köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást Szolgáltatónak minél előbb jelenteni. A hibás adatokból eredő károkért Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.

7.3. A Nyelvtanuló a YES PodClub online közösségben köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a YES PodClub zavartalan működését, valamint tagtársait nem zavarja, különös tekintettel a zaklató, közízlést és/vagy emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására és a szolgáltatás megtagadására!

7.4. A Nyelvtanuló kötelessége az ideális klubtagsági élményhez és nyelvi előmenetelhez szükséges technikai és/vagy egyéb eszközök beszerzése. A Nyelvtanulónak rendelkeznie kell olyan számítástechnikai szoftveres és hardveres háttérrel, amely képessé teszi őt a YES PodClub-ban való aktív részvételre. A Nyelvtanulónak olyan internet kapcsolattal is rendelkeznie kell, amely a megfelelő gyakoriságú és időtartamú kommunikációra lehetőséget biztosít. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan anyagok elvesztéséért, amely az elektronikus kapcsolattartás hibáiból adódhatnak.

 

 1. A YES PodClub résztvevői csoport és mérete

8.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Weboldalon meghirdetett YES PodClub-ot minimum 10 fő részvételével szervezi meg.

8.2. A Szolgáltató a YES PodClub indulásának kezdő napja előtt megerősítő e-mailt küld a Nyelvtanulónak a csoport megszerveződéséről, a YES PodClub elindulásáról és a további tudnivalókról.

8.3. Abban az esetben, ha a Weboldalon meghirdetett és az ÁSZF 8.1. pontjában meghatározott minimális létszám hiányában a YES PodClub nem indítható el, a Szolgáltató vállalja, hogy a Nyelvtanulónak a 8.4-8.5. pontokban foglaltak szerint alternatív opció(ka)t ajánl fel.

8.4. Ha a Nyelvtanuló a felajánlott alternatív opció(ka)t nem fogadja el, a Szolgáltató vállalja, hogy a meg nem kezdett hónap(ok)ra befizetett YES PodClub részvételi díjat a Nyelvtanuló által megjelölt bankszámlára való átutalással 2-3 munkanapon belül visszafizeti a Nyelvtanuló részére.

8.5. Ha a YES PodClub indulását követően a résztvevők (tagok) létszáma az ÁSZF 8.1 pontjában meghatározott minimális létszám alá csökken, a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a YES PodClub folytatásától elálljon. A YES PodClub még hátralévő részére időarányos díjat a – még résztvevő – Nyelvtanuló visszakérheti, vagy az összeget felhasználhatja a Szolgáltató által kínált más szolgáltatásra. Az ilyen esetekben történő visszafizetéseket a Szolgáltató a Nyelvtanuló által megjelölt bankszámlára való átutalással 2-3 munkanapon belül teljesíti a Nyelvtanuló részére.

 

 1. A YES PodClub helyszíne:

A YES PodClub online közössége a Weboldalon meghirdetett vagy Nyelvtanulóval emailben közölt online felületen szerveződik és kommunikál. Az offline, személyes találkozókra változó, előre meg nem határozott budapesti helyszínen kerül sor, melyről a YES PodClub résztvevők (tagok) időben értesülhetnek az online felületen.

 

 1. Tananyag

A YES PodClub-ban való részvételhez tankönyv, tananyag vásárlása nem szükséges.

 

 1. A projekt időtartama, időbeosztása, órák

11.1. A YES PodClub a létszámtól függően (amíg a minimális létszám alá nem csökken a tagok száma) folyamatosan működik. Megszakítások a létszám függvényében és egyéb váratlan körülmény esetén előfordulhatnak.

11.2. A YES PodClub-ban klasszikus értelemben vett oktatási óra nincs; a klubtagok egymással 0-24 órában kommunikálhatnak; a klubvezető Tanár hétköznap 9 és 16 óra között (legalább) heti 2×1 órában rendelkezésre áll online.

 

 1. A projekt részvételi díja (tagsági díj)

A YES PodClub részvételi díja (tagsági díj) a 2. hónaptól kezdve: 1.500 Ft.

 

 1. Fizetési feltételek, módok, adatok

13.1. A YES PodClub havi részvételi díját kizárólag egyösszegű, előre esedékes banki átutalással lehet kiegyenlíteni.

13.2. A YES PodClub 2. és minden további hónapra vonatkozó részvételi díját

a Nyelvtanulóval közölt fizetési határidőre, annak hiányában a jelentkezés Szolgáltató által, e-mailen küldött írásos visszaigazolásának napját fordulónapnak tekintve minden hónapban ugyanazon napig, a következő hónapra vonatkozóan, banki utalással kell kiegyenlíteni.

13.3. Szolgáltató banki adatai az utaláshoz:

Dán-Csala Judit

CIB Bank 10700206-09925302-51100005

Utaláskor a közlemény rovatba beírandó a Nyelvtanuló neve és hogy „YES PodClub”.

 

 1. Panaszkezelés

A Nyelvtanuló a nyelvoktatással kapcsolatos panaszt a hello @ yourenglishsteps.com e-mail címre küldött elektronikus levélben jelenthet be. Ugyanígy közölhet a Szolgáltatóval pozitív észrevételt is. A Szolgáltató minden ilyen panaszbejelentést kivizsgál és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal törekszik arra, hogy a jogos panaszokat a Nyelvtanuló legnagyobb megelégedésére orvosolja.

 

 1. Adatkezelés, adatvédelem

Az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. https://www.yourenglishsteps.com/adatkezeles/